Nghiên cứu axit hypoclorơ

Nghiên cứu
Tìm kiếm 300 bài báo nghiên cứa đã xuất bản về axit hypoclorơ

See our COVID-19 virus research - CLICK HERE


Tên Thường gọi cho các Dung dịch axit hypoclorơ


  • Electrolytically Generated Hypochlorous Acid
  • Neutral Electrolyzed Water (NEW)
  • Electrolyzed Oxidizing Water (EOW)
  • Electro-chemically Activated Water (ECA)
  • Super-oxidized water (SOW)