Chính sách Bảo mật 


Trang này thông báo đến bạn các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng, và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi sử dụng website. Cookies và Dữ liệu Sử dụng 

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin thông qua trình duyệt khi bạn truy cập trang web trực tiếp hoặc truy cập qua thiết bị di động ("Dữ liệu Sử dụng"). 

Dữ liệu Sử dụng này sẽ bao gồm thông tin như địa chỉ Internet Protocol trên máy tính của bạn (cụ thể là địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang trên website mà bạn ghé thăm, thời gian bạn ghé thăm, thời gian sử dụng những trang đó, nhận dạng thiết bị duy nhất và các dữ liệu chẩn đoán khác.  

Khi bạn truy cập website hoặc truy cập bằng thiết bị di động, Dữ liệu Sử dụng sẽ bao gồm thông tin như loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID của thiết bị di động duy nhất của bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành, loại trình duyệt trên thiết bị được sử dụng, các nhận dạng thiết bị duy nhất và các dữ liệu chẩn đoán khác.  Dữ liệu Theo dõi và Cookies 

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên website của mình và giữ lại một số thông tin. 

Cookies là các tập tin có lượng dữ liệu nhỏ bao gồm nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi từ trình duyệt của bạn từ website và chứa trong thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin để cải thiện và phân tích website. 

Bạn có thể điều chỉnh trình duyệt của mình từ chối cookies hoặc chỉ ra khi nào cookies được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookies, bạn sẽ không thể sử dụng số phần trong website của chúng tôi. 

Các Cookies ví dụ chúng tôi sử dụng: 

 • Cookies Tác vụ.  Chúng tôi sử dụng Cookies Tác vụ để vận hành website của mình. 
 • Cookies Tham khảo.  Chúng tôi sử dụng Cookies Tham khảo để ghi nhớ các tham khảo của bạn và các cài đặt khác nhau. 
 • Cookies An ninh.  Chúng tôi sử dụng Cookies An ninh cho mục đích an ninh. 


Sử dụng Dữ liệu 

Dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau: 

 • Để cung cấp và duy trì website 
 • Để thông báo đến bạn các thay đổi trên website 
 • Cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của website khi bạn lựa chọn để thực hiện như vậy 
 • Để chăm sóc và hỗ trợ khách hàng 
 • Để cung cấp các phân tích và thông tin có giá trị để cải thiện website 
 • Để giám sát việc sử dụng website 
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đế kỹ thuật 


Kết nối Đến Các Website Khác 

Website của chúng tôi có chứa đường dẫn kết nối đến các site khác mà chúng tôi không vận hành.  Nếu bạn nhấn vào bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem Chính sách Bảo mật của mỗi website bạn truy cập. 

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm với các nội dung, các chính sách bảo mật, và vận hành của các website và dịch vụ bên thứ ba. Các Thay đổi Đến Chính sách Bảo mật Này 

Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Bảo mật liên tục. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn các thay đổi bằng cách đăng các Chính sách Bảo mật mới lên trang web. 

Chúng tôi thông báo qua email và/hoặc các thông báo nổi bật đăng tải trên website, trước khi sự thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày có hiệu lực lên đầu của Chính sách Bảo mật. 

Chúng tôi khuyên bạn tham khảo Chính sách Bảo mật định kỳ để biết các thay đổi. Các thay đổi trong Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi được đăng lên trang.  Liên hệ 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về Chính sách Bảo mật, vui lòng liên lạc với chúng tôi. 

 • Email : service@hocl.com